top of page

Persondatapolitik

1. I forbindelse med den første kontakt gør Privat Socialrådgiver Karin B Nissen enkelte noter, som kun gemmes på pc under kode samt på ekstern harddisk, som opbevares under fysisk lås, såfremt der indgås en aftale om et samarbejde. Indgås ikke en samarbejdsaftale efter første henvendelse destrueres oplysningerne.

2. Når Privat Socialrådgiver Karin B Nissen har modtaget en mail (for oplysninger omkring brugen af sikker mail se nedenfor) fra kunden med sagsakter eller lignende noteres oplysninger om kundens navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr. Disse oplysninger opbevares på pc under kode samt på ekstern harddisk, som opbevares under fysisk lås.

3. Privat Socialrådgiver Karin B Nissen indhenter kun sagsakter efter udtrykkelig aftale med kunden ligesom Privat Socialrådgiver Karin B Nissen kun kontakter offentlige myndigheder eller andre efter udtrykkelig aftale med kunden.

4. Alle kundens oplysninger behandles med fortrolighed og efter reglerne om tavshedspligt både under og efter sagsbehandlingen. Privat Socialrådgiver Karin B Nissen følger intentionerne i Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152. Oplysningerne opbevares under elektronisk og/eller fysisk kode/lås.

5. Oplysninger opbevares jf. GDPR-forordningens art. 6 stk. 1 litra a, b og c, hvorfor oplysninger opbevares efter sagsbehandlingens afslutning såfremt dette er nødvendigt ift. de krav myndighederne stiller ift. at drive virksomhed fx ift. årsregnskab. Når dette behov ikke længere nødvendiggør opbevaring af kundens data destrueres disse.

6. Kunden kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Privat Socialrådgiver Karin B Nissen ligger inde med om kunden. Ligesom kunden til enhver tid kan bede om at få de oplysninger, Privat Socialrådgiver Karin B Nissen har om kunden, slettet.

7. Det er kun Privat Socialrådgiver Karin B Nissen, der har adgang til kundens oplysninger. 

Sikker mail

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen tilbyder mulighed for udveksling af sikker mail med sine kunder. 

Sådan sender og modtager du sikker mail gratis via Protonmail

  1. Gå ind på www.protonmail.com
  2. Under tilmeld vælger du det gratis abonnement
  3. Følg instruktionen på skærmen for at oprette en mailkonto
  4. Send en mail til karinbnissen@protonmail.com med oplysninger om adresse, tlf.nr. samt CPR-nr. 

Brevpost

Er du ikke i stand til at sende og modtage sikker mail, og ønsker du ikke at oprette en gratis mailadresse på protonmail, er brevpost et alternativ. Bemærk venligst at jeg beregner 30 min. arbejdstid pr. brev plus porto, hvis jeg skal sende breve til dig som brevpost. 

E-boks

I kommunikation med offentlige myndigheder anvender jeg e-boks. 

Såfremt jeg kommunikerer med offentlige myndigheder via mail eller sms indgår der aldrig oplysninger, som kan føres tilbage til en konkret person.

Dataansvarlig og formål med behandlingen

Jeg betragtes som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med min sagsbehandling.

Jeg benytter databehandlere i forbindelse med håndtering af faktura og mail.

Nedenfor finder du de relevante kontaktinformationer:

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Ny Boder 10, 7080 Børkop

CVR.nr.: 40879684

Mail: info@karinbnissen.dk eller karinbnissen@protonmail.com


Når jeg behandler personoplysninger i forbindelse med håndteringen af din sag, er formålet med behandlingen først og fremmest at opfylde den aftale, jeg har indgået med dig, herunder at kunne yde dig den ønskede vejledning. Derudover er jeg underlagt en række regler om opbevaring og indhentelse af forskellige oplysninger, hvilket ligeledes kan være årsagen til, at jeg behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler jeg

Som et led i min sagsbehandling er det nødvendigt at behandle en række personoplysninger om dig, da jeg har dig registreret på sagen. Dette gør jeg for at kunne håndtere den aftale, der er indgået, for at kunne varetage dine interesser i sagen samt for at kunne kontakte dig under sagsbehandlingen. De personoplysninger, jeg behandler om dig, er derfor dine kontaktoplysninger samt de øvrige personoplysninger, som er relevante for, at jeg kan forholde mig til det, sagen handler om.

For at kunne håndtere sagen, er det nødvendigt for mig at behandle en række almindelige personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og mailadresse. Jeg behandler også følsomme og fortrolige oplysninger om dig herunder eksempelvis helbredsoplysninger, straffeoplysninger, fagforeningsmæssige oplysninger og lignende.

Retsgrundlaget for min behandling

Retsgrundlaget for min behandling er for at kunne opfylde den aftale, som er indgået mellem mig som privat socialrådgiver, professionel bisidder og/eller partsrepræsentant og dig som klient, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1(b).

Jeg behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1(f). Denne regel benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling og i de tilfælde, hvor jeg vurderer, at jeg har en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end hensynet til den registrerede.

Jeg er endvidere forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare en række oplysninger om mine kunder. Dette kan derfor også være grundlaget for, at jeg opbevarer dine personoplysninger.

Som udgangspunkt behandler jeg dog ikke dine personoplysninger på baggrund af et samtykke fra dig, da min behandling som oftest er begrundet med en af de overstående behandlingsgrundlag. Skulle der alligevel forekomme situationer, hvor jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, vil du altid kunne trække dit samtykke tilbage. Dette vil få den betydning, at jeg ikke længere må behandle de oplysninger, som er omfattet af dit samtykke. Samtykket kan tilbagekaldes på samme måde, som det er givet, det vil sige, er samtykket eksempelvis givet skriftligt, kan samtykket også tilbagekaldes skriftligt.

Min håndtering af dine personoplysninger foregår adskilt fra alle andre sager. Tilgangen til sagsakter er beskyttet af en personlig kode.

Hvorfra modtager/indhenter jeg personoplysningerne

Når jeg behandler din sag, modtager jeg som udgangspunkt dine personoplysninger fra dig. Det er dog ikke usædvanligt, at jeg også modtager oplysninger om dig fra andre aktører. Jeg kan eksempelvis modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, private behandlere som fx psykologer samt øvrige aktører, der er involveret i sagen. Jeg indhenter ikke oplysninger uden forudgående aftale med dig, og du kan altid bede mig om at sende en kopi af de sagsoplysninger, du ønsker.

Videregivelse af personoplysninger

Som et led i sagsbehandlingen er jeg i nogle tilfælde nødt til at videregive dine personoplysninger til tredjemand. Dette kan eksempelvis være til offentlige myndigheder, private behandlere som fx psykologer samt øvrige parter, som er involveret i sagens behandling. Jeg videregiver dog kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne varetage sagen og kun efter forudgående aftale med dig.

Personoplysningerne overføres som udgangspunkt ikke til usikre lande, herunder lande uden for EU/EØS. Dog overføres gennem brugen af protonmail oplysninger til Schweiz, der er et sikkert tredje land udenfor EU.

Opbevaringsperioden af dine personoplysninger hos mig

Sagen arkiveres elektronisk, når sagen er endeligt afsluttet. Jeg opbevarer sagen i mit elektroniske arkiv i 3 år, fra at dit kundeforhold hos mig er ophørt. Herefter sletter jeg alle sagens akter, herunder også de personoplysninger, som jeg har opbevaret.

Jeg opbevarer sagsakterne for at kunne dokumentere sagens forløb og den vejledning, jeg har givet dig. I særlige tilfælde kan der blive tale om en længere opbevaringsperiode end 3 år, herunder eksempelvis hvis sagen skal genoptages, der opstår en tvist om det udførte arbejde, eller hvis du samtykker til en længere opbevaringsperiode ved sagens afslutning.

Behandling af dine personoplysninger – ved psykoterapeutiske forløb og coaching

Jeg kommunikerer primært via e-mail, da det er med til at effektivisere kommunikationen. Jeg benytter altid sikker mail i det omfang, modtageren kan modtage sikker mail. I andre tilfælde kommunikerer jeg via www.protonmail.com, der er end-to-end sikret, når du også har oprettet en gratis mailadresse på protonmail. I kommunikation med offentlige myndigheder anvender jeg e-boks. Er du ikke i stand til at sende og modtage sikker mail og ønsker du ikke at oprette en gratis mailadresse på protonmail, fraskriver jeg mig ethvert ansvar for sikkerheden omkring de oplysninger, vi udveksler. Jeg sender som regel ikke med almindelig post, men modtager almindelig post. Såfremt jeg kommunikerer med offentlige myndigheder via mail eller sms indgår der aldrig oplysninger, som kan føres tilbage til en konkret person. Kommunikerer jeg med dig via sms indgår kun oplysninger om tidsbooking.

Dataansvarlig og formål med behandlingen

Jeg betragtes som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit forløb.

Jeg anvender databehandlere i forbindelse med faktura og mail.

Nedenfor finder du de relevante kontaktinformationer:

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Ny Boder 8-10, 7080 Børkop

CVR.nr.: 40879684

info@karinbnissen.dk eller karinbnissen@protonmail.com


Når jeg behandler personoplysninger i forbindelse med håndteringen af dit forløb, er formålet med behandlingen først og fremmest at opfylde den aftale, jeg har indgået med dig, herunder at kunne yde dig den ønskede behandling. Derudover er jeg underlagt en række regler om opbevaring og indhentelse af forskellige oplysninger, hvilket ligeledes kan være årsagen til, at jeg behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler jeg

Som et led i din behandling er det nødvendigt at behandle en række personoplysninger om dig, da jeg har dig registreret på sagen. Dette gør jeg for at kunne håndtere den aftale, der er indgået, samt for at kunne kontakte dig under behandlingen. De personoplysninger, jeg behandler om dig, er derfor dine kontaktoplysninger samt de øvrige personoplysninger, som er relevante for, at jeg kan forholde mig til det, behandlingen handler om.

For at kunne håndtere behandlingen, er det nødvendigt for mig at behandle en række almindelige personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og mailadresse. Jeg behandler i mindre omfang også følsomme og fortrolige oplysninger om dig herunder eksempelvis helbredsoplysninger, straffeoplysninger, fagforeningsmæssige oplysninger og lignende.

Retsgrundlaget for min behandling

Retsgrundlaget for min behandling er for at kunne opfylde den aftale, som er indgået mellem mig som enten coach eller psykoterapeut og dig som klient, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1(b).

Jeg behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1(f). Denne regel benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig behandling og i de tilfælde, hvor jeg vurderer, at jeg har en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end hensynet til den registrerede.

Jeg er endvidere forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare en række oplysninger om mine kunder. Dette kan derfor også være grundlaget for, at jeg opbevarer dine personoplysninger.

Som udgangspunkt behandler jeg dog ikke dine personoplysninger på baggrund af et samtykke fra dig, da min behandling som oftest er begrundet med en af de overstående behandlingsgrundlag. Skulle der alligevel forekomme situationer, hvor jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, vil du altid kunne trække dit samtykke tilbage. Dette vil få den betydning, at jeg ikke længere må behandle de oplysninger, som er omfattet af dit samtykke. Samtykket kan tilbagekaldes på samme måde, som det er givet, det vil sige, er samtykket eksempelvis givet skriftligt, kan samtykket også tilbagekaldes skriftligt.

Min håndtering af dine personoplysninger foregår adskilt fra alle andre sager. Tilgangen til sagsakter er beskyttet af en personlig kode.

Hvorfra modtager/indhenter jeg personoplysningerne

Når jeg indgår en aftale med dig, modtager jeg som udgangspunkt dine personoplysninger fra dig. Det er usædvanligt, at jeg også modtager oplysninger om dig fra andre aktører. Jeg kan eksempelvis modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, private behandlere som fx psykologer samt øvrige aktører, der er involveret i din behandling. Jeg indhenter sjældent oplysninger om dig hos andre, og aldrig uden forudgående aftale med dig. Du kan altid bede mig om at sende en kopi af de sagsoplysninger, du ønsker.

Videregivelse af personoplysninger

Jeg videresender ingen oplysninger om dig til tredjemand fx offentlige myndigheder m.v.

Opbevaringsperioden af dine personoplysninger hos mig

Dine oplysninger arkiveres elektronisk, når forløbet er endeligt afsluttet. Jeg opbevarer oplysningerne i mit elektroniske arkiv i 3 år, fra at dit kundeforhold hos mig er ophørt. Herefter sletter jeg alle oplysninger, herunder også de personoplysninger, som jeg har opbevaret.

Jeg opbevarer sagsakterne for at kunne dokumentere sagens forløb og den vejledning, jeg har givet dig. I særlige tilfælde kan der blive tale om en længere opbevaringsperiode end 3 år, herunder eksempelvis hvis behandlingen skal genoptages, der opstår en tvist om det udførte arbejde, eller hvis du samtykker til en længere opbevaringsperiode ved sagens afslutning.

Gældende for begge typer ydelser

Dine rettigheder, herunder også klagemulighed

Når jeg behandler dine personoplysninger, giver det dig en række rettigheder over for mig. Du har blandt andet mulighed for at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler, samt mulighed for at få udleveret dine personoplysninger.

Hvis du mener, at jeg behandler forkerte eller vildledende personoplysninger om dig, har du mulighed for at bede mig om at rette oplysningerne. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræder, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Derudover har du også i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til min behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at rette henvendelse til mig på mailadressen info@karinbnissen.dk eller karinbnissen@protonmail.com . Du kan læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Mener du, at jeg behandler eller opbevarer dine personoplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, har du endvidere muligheden for at klage over det til Datatilsynet. Dette kan du ligeledes finde mere information om på Datatilsynets hjemmeside.

Seneste opdatering april 2021

Dataansvarlig: Karin B Nissen, info@karinbnissen.dk

bottom of page