top of page

Følgende betingelser er gældende for alle sager og opgaver, som Privat Socialrådgiver Karin B Nissen påtager sig.

1. Virksomhedsoplysninger

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Ny Boder 10

7080 Børkop

CVR.nr.: 40879684

info@karinbnissen.dk

karinbnissen@protonmail.com (end-to-end sikret hvis du opretter en gratis protonmail)

Bankoplysninger: Bank Nordik, reg.nr. 9892, kontonr.: 3062643713

2. Opgave og samarbejdets omfang

2.1 Privat Socialrådgiver Karin B Nissen tilbyder socialfaglig vejledning. Der tilbydes ikke økonomisk vejledning.

Da sociallovgivningen er en rammelovgivning kan kunden ikke garanteres et bestemt udfald i sin sag, som følge af rådgivning og ydelser leveret af Privat Socialrådgiver Karin B Nissen.

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen giver altid sin uforbeholdne og uvildige vurdering af sagens omfang og muligheder.

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen afviser sager, hvor der ikke kan forventes at kunne opnås et for kunden acceptabelt resultat. Der foretages altid en grundig forventningsafstemning forud for indgåelse af aftale med kunden. 

Kunden tilsendes et aftalebrev ved samarbejdets opstart.

Kunden tilsendes et info-ark vedr. retten til at lade sige bistå eller repræsentere i mødet med det offentlige.

2.2 Privat Socialrådgiver Karin B Nissen udarbejder en fuldmagt til kundens underskrift, idet det er nødvendigt med skriftligt samtykke for at kunne repræsentere kunden og kommunikere med myndigheden.

Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden.

Såfremt der sker ændringer/aktiviteter i kundens forhold, der kan have betydning for sagen, er det vigtigt, at Privat Socialrådgiver Karin B Nissen snarest informeres herom, så unødigt arbejde undgås.

2.3. Kunden såvel som Privat Socialrådgiver Karin B Nissen kan til hver en tid bringe samarbejdet til ophør. 

3. Honorar og omkostninger

3.1. Der fastsættes en pris ud fra sagens forventede omfang, dog altid minimum 2 timer.

3.2 Viser omfanget eller sagens kompleksitet sig i løbet af sagsbehandlingen at være større end forventet forbeholder Karin B Nissen sig ret til at forhøje prisen.

Der afregnes altid forud.

Dog er første samtale, som varer maksimalt 20 min., gratis, fordi Privat Socialrådgiver Karin B Nissen her vurderer sagens omfang og hvorvidt der kan forventes et acceptabelt resultat af sagsbehandlingen.

3.3 Evt. for meget forudbetalt honorar tilbagebetales såfremt det er Privat Socialrådgiver Karin B Nissen der afbryder samarbejdet, herunder når det aftalte formål med samarbejdet er opnået.

3.4 Øvrige omkostninger og gældende priser fremgår af www.karinbnissen.dk

3.5 Bankoplysninger: Konto i Bank Nordik, reg.nr. 9892 kontonr. 3062643713

4. Betalingsbetingelser

4.1. Der betales altid forud enten via bankoverførsel eller kontant.

4.2. Udgifter til møder betales forud senest 24 timer før afholdelse.

4.3. Afbudsregler: For møder, der aflyses af kunden mindre end 24 timer før planlagt afholdelse, opkræves fuldt honorar. Der faktureres i det tilfælde både for køretid og estimeret mødetid. 

5. Fortrolighed og persondata

5.1. Privat Socialrådgiver Karin B Nissen indhenter følgende oplysninger fra kunden ved opstart af sag: Kundens fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr. Dertil sagsakter der kan indeholde personfølsomme oplysninger om kunden og evt. andre.

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen indhenter kun sagsakter efter udtrykkelig aftale med kunden ligesom Privat Socialrådgiver Karin B Nissen kun kontakter offentlige myndigheder eller andre efter udtrykkelig aftale med kunden.

5.2 Alle kundens oplysninger behandles med fortrolighed og efter reglerne om tavshedspligt både under og efter sagsbehandlingen. Privat Socialrådgiver Karin B Nissen følger intentionerne i Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152. Oplysningerne opbevares under elektronisk og/eller fysisk kode/lås.

5.3 Oplysninger opbevares jf. GDPR-forordningens art. 6 stk. 1 litra a, b og c, hvorfor oplysninger opbevares efter sagsbehandlingens afslutning såfremt dette er nødvendigt ift. de krav myndighederne stiller ift. at drive virksomhed fx ift. årsregnskab. Når dette behov ikke længere nødvendiggør opbevaring af kundens data destrueres disse. Kunden kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Privat Socialrådgiver Karin B Nissen ligger inde med om kunden.

5.4 Der henvises i øvrigt til fanen "GDPR og sikker mail"

6. Immaterielle rettigheder

Kunden har ret til at bruge de breve, mails, klager, ansøgninger m.v. som Karin B Nissen har udarbejdet i sagsbehandlingen. 

7. Ansvarsfraskrivelse

Lovtekster og henvisninger ændrer sig ofte og kan være reformuleret for forståelsens skyld på www.karinbnissen.dk. Privat Socialrådgiver Karin B Nissen påtager sig intet ansvar for tab, der kan være en direkte eller indirekte følge af brug af lovtekst og henvisninger hertil fra www.karinbnissen.dk.

8. Lovvalg og værneting

Privat Socialrådgiver Karin B Nissens rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk lov. Eventuelle tvister kan indbringes for Retten i Kolding. 

Dataansvarlig er Karin Nissen, mail: info@karinbnissen.dk

Senest revideret oktober 2023

bottom of page